Doç. Dr. M. Bengü Uluengin

Doç. Dr. M. Bengü Uluengin

Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi


1974 yı­lın­da İs­tan­bul’da doğ­du. Su­udi Ara­bis­tan, Cid­de Con­ti­nen­tal School’da ilk öğ­re­ni­mi­ni, İs­tan­bul Ro­bert Ko­lej’de or­ta öğ­re­ni­mi­ni ta­mamladı. 1996 yı­lın­da Mi­mar Si­nan Üni­ver­si­te­si Mi­mar­lık Fakültesi’nden li­sans, 1999 yı­lın­da Yıl­dız Tek­nik Üni­ver­si­te­si Şe­hir ve Böl­ge Plan­la­ma Bö­lü­mü’nden yük­sek li­sans, 2004 yılında Universty of Texas Austin’dan (ABD) doktora dip­lo­ma­sı al­dı. 1996’dan 1999 yı­lı­na ka­dar Ulu­en­gin Mi­mar­lık Şir­ke­ti’nde rö­lö­ve ve pro­je ça­lış­ma­la­rı yap­tı. Ağa Han Kül­tür Vak­fı’nın Ta­ri­hi Şe­hir­le­ri Des­tek­le­me Prog­ra­mı’nda (His­to­ric Ci­ti­es Sup­port Prog­ram­me) gö­rev ala­rak Se­mer­kant ve Mos­tar şe­hir­le­ri için yü­rü­tü­len plan­la­ma-ko­ru­ma ça­lış­ma­la­rı­na ka­tıl­dı. İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde 2005-2006 arası öğretim görevlisi, 2006-2010 arası Yardımcı Doçent, 2010’dan bu yana da Doçent olarak görev yapmaktadır. 
Üniversitedeki göreviyle eşzamanlı olarak Uluengin, TemizDünya Ekoloji Derneği’nin Başkan Yardımcılığı’nı yürütmüş, bu süreçte Antalya Ekolojik Eğitim Merkezi gibi projelere imza atmıştır. Başta Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 20’nin üzerinde firmanın katılımıyla finanse edilen proje, Türkiye’nin ilk artı-enerjili binası olma özelliğini taşır. Bu kitabın dışında Uluengin’in, Siz de Evinizde Biyodizel Üretebilirsiniz (Birsen Yayınları, 2007) adlı bir kitabı ve The Urban Fabric and Traditional Houses of Kirkuk adlı bir tercüme eseri (Yazar: Suphi Saatçi. Kerkük Vakfı Yayınları, 2007) bulunmaktadır.